Tôi phải làm gì nếu các công ty cứ khăng khăng đề nghị tôi phải bán đứt hoàn toàn tác phẩm?

Tôi phải làm gì nếu các công ty cứ khăng khăng đề nghị tôi phải bán đứt hoàn toàn tác phẩm?

Trả lời: Hầu hết các trường hợp là, nếu bạn cho hãng phim hoặc công ty sản xuất biết rằng bạn hiểu một hợp đồng tiêu chuẩn công bằng là gì và bạn nhấn mạnh và kiên quyết với các điều khoản tiêu chuẩn ấy, thì họ vẫn sẽ đồng ý và nhượng bộ bạn. Nhưng nếu bạn không đòi hỏi, thì bạn sẽ không thể có được các điều khoản tiêu chuẩn, công bằng đó – cho nên hãy là người mạnh mẽ, sáng suốt trong quyết định của bạn

Bình luận