Tất cả giao dịch mua bán tác phẩm đều phải qua Chợ Nhạc?

  • Hỏi: Tất cả giao dịch mua bán tác phẩm đều phải qua Chợ Nhạc?
  • Trả lời: Chợ Nhạc tạo nên môi trường cho 2 bên tác giả và khách hàng cần tác phẩm. Mọi giao dịch mua bán đều do bên bán và bên mua chịu trách nhiệm và tự thanh toán.

Bình luận