Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm được phép tự do chuyển quyền tác giả cho người khác?

Tôi được biết quyền tác giả bao gồm quyền gắn với tác giả và quyền gắn với chủ sở hữu tác phẩm. Vậy trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm thì có được phép tự do chuyển quyền tác giả cho người khác hay không?

Trả lời:

Các quyền được phép chuyển nhượng
Được phép chuyển nhượng các quyền nào?

Tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm sẽ được hưởng toàn bộ quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ 2013 (Luật SHTT).

Theo đó, tác giả sẽ có quyền chuyển nhượng các quyền tác giả đối với tác phẩm của mình cho tổ chức, cá nhân khác nếu có nhu cầu.

Tuy nhiên, pháp luật chưa cho phép tác giả có quyền chuyển nhượng toàn bộ các quyền nhân thân và tài sản mà mình đang sở hữu.

Cụ thể, quy định chung về chuyển nhượng quyền tác giả ở Điều 45 Luật SHTT có nêu rõ:

  • Chuyển nhượng quyền tác giả là việc chủ sở hữu quyền tác giả chuyển giao quyền sở hữu đối với các quyền quy định tại khoản 3 Điều 19, Điều 20 luật này cho tổ chức, cá nhân khác theo hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan.
  • Tác giả không được chuyển nhượng các quyền nhân thân quy định tại Điều 19, trừ quyền công bố tác phẩm

Như vậy, đối với trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm được phép chuyển nhượng các quyền tài sản và quyền công bố tác phẩm.

Ngoài ra, tất cả các quyền nhân thân còn lại đều chưa được pháp luật cho phép trở thành đối tượng chuyển nhượng.

Nguồn: phan.vn

 

Bình luận