Hợp đồng mua bán ca khúc cần những tiêu chuẩn hoặc công bằng gì?

Hợp đồng mua bán ca khúc cần những tiêu chuẩn hoặc công bằng gì?

Trả lời: Một hợp đồng tiêu chuẩn và công bằng là khi bạn đồng ý bán hoặc cấp quyền tác giả của mình cho phòng thu hoặc công ty sản xuất nhưng vẫn giữ lại quyền để thu khoản nhuận bút phát sinh về sau mà bạn có thể thu được thông qua hợp đồng ủy thác cho ASCAP , BMI, SESAC hoặc GMR. Các tổ chức này có thể chỉ cho bạn đi đúng hướng.

Bình luận