Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả là sự thỏa thuận giữa các bên liên quan tới tác phẩm mà trong đó có sự chuyển nhượng việc hưởng những quyền nhân thân cũng như tài sản từ tác phẩm này từ bên chủ thể sở hữu sang bên được chuyển nhượng thông qua hình thức văn bản.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả cũng là hợp đồng dân sự  và có các đặc điểm song vụ, ưng thuận cũng như là hợp đồng có đền bù hoặc không có đền bù. Trong đó, sự thỏa thuận giữa các bên của hợp đồng là  dấu hiệu cơ bản để khẳng định giữa các bên có thiết lập quan hệ hợp đồng bởi không thể có hợp đồng nếu như không có sự thỏa thuận để dẫn tới sự thống nhất ý chí của các bên.

Các quyền được chuyển nhượng là quyền công bố tác phẩm; quyền sao chép tác phẩm; quyền làm tác phẩm phái sinh; quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng; quyền phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm; quyền truyền đạt tác phẩm tới công chúng; quyền cho thuê bản gốc hoặc bản sao đối với tác phẩm điện ảnh và chương trình máy tính.

Bình luận