Chuyển giao quyền tác giả

Chuyển giao quyền tác giả

Quyền nhân thân không được chuyển giao, trừ quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm.

Quyền công bố hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm có thể được chuyển giao theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Quyền tài sản có thể được chuyển giao toàn bộ hoặc từng phần theo hợp đồng hoặc để thừa kế, kế thừa.

Việc chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng dưới dạng văn bản.

Bình luận