BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

MẪU SỐ 01
(Ban hành theo Thông tư số 08 /2016/TT-BVHTTDL
Ngày 02 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ
Kính gửi: Cục Bản quyền tác giả

 1. Người nộp tờ khai:
  Họ và tên/Tên tổ chức:……………………………………………………………
  Là (tác giả/tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả/người được ủy quyền):……………………………………………………………………………
  Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………
  Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): …………………………………
  Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………..
  Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
  Số điện thoại: …………………………Email…..………………………………..
  Nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho (tác giả/ tác giả đồng thời là chủ sở hữu/chủ sở hữu quyền tác giả): ………………………………………………………………
  2. Tác phẩm đăng ký:
  Tên tác phẩm: ……………………………………………………………………
  Loại hình (theo Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ): …………………………………………
  Ngày hoàn thành tác phẩm: ………………………………………………………
  Công bố/chưa công bố: ……………………………………………………………
  Ngày công bố: ……………………………………………………………………
  Hình thức công bố (hình thức phát hành bản sao như xuất bản, ghi âm, ghi hình): ………………………………………………………………………………………………

Nơi công bố: Tỉnh/Thành phố………………………Nước………………………
Nội dung chính của tác phẩm (nêu tóm tắt nội dung tác phẩm – nội dung tác phẩm do tác giả/đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam): ………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3. Trường hợp tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh:
Tên tác phẩm gốc:…………………………………………………………………
Ngôn ngữ gốc (đối với tác phẩm dịch):………………………………………………
Tác giả của tác phẩm gốc:………………………………Quốc tịch:……………..
Chủ sở hữu tác phẩm gốc:…………………………………………………………
(Nếu tác phẩm gốc hết thời hạn bảo hộ, ghi “tác phẩm hết thời hạn bảo hộ” và nguồn thông tin:………………………………………………………………………………..)
4. Tác giả (khai đầy đủ các đồng tác giả, nếu có):
Họ và tên:…………………………Quốc tịch……………………………………
Bút danh:…………………………………………………………………………

Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước của công dân/Hộ chiếu: ………
Ngày cấp: ………………………….tại: ………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………
Số điện thoại………………………Email………………………………………
5. Chủ sở hữu quyền tác giả (khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu, nếu có):
Họ và tên/Tên tổ chức:…………………Quốc tịch………………………………
Sinh ngày:…….tháng…….năm…………………………………………………
Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ………………………………
Ngày cấp: ……………………………tại: ………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Số điện thoại: ………………………Email………………………………………
Cơ sở phát sinh sở hữu quyền (tác giả tự sáng tạo/theo hợp đồng/theo quyết định giao việc, thừa kế…):…………………………………………………………………………………………

 1. Trường hợp cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả:
  Số Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả đã cấp:………………………………
  Cấp ngày………tháng..……năm………………………………………………….
  Tên tác phẩm:……………………………………………………………………
  Loại hình:…………………………………………………………………………
  Tác giả:………………………………Quốc tịch…………………………………
  Chủ sở hữu:………………………….Quốc tịch………………………………….
  Số Giấy chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu (hoặc số đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập nếu là tổ chức): ………………………………
  Lý do cấp lại, đổi Giấy chứng nhận:……………………………………………
  Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

………………, ngày…….tháng……..năm……..
Người nộp đơn
(họ và tên, ký, chức danh, đóng dấu nếu là tổ chức)

Tải văn bản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

 GIẤY ỦY QUYỀN

Tôi là: ……………..

CMND/CCCD số: …………….. do …………….. cấp ngày ……………..

Thường trú tại: …………….., …………….., …………….., ………………

Là người đại diện theo pháp luật của ……………..

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số …………….. do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư …………….. cấp lần đầu ngày……………..)

Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho: Ông / Bà ……………..

CMND/CCCD số: …………….. do …………….. cấp ngày ……………..

Với nội dung ủy quyền cụ thể như sau:

 NỘI DUNG ỦY QUYỀN

 Phạm vi ủy quyền:

Ông / Bà …………….. được quyền thay mặt …………….. liên hệ Cục Sở hữu trí tuệ để nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền tác giả cho ………………

Ông / Bà …………….. được quyền lập, nhận văn bản, ký tên trên các giấy tờ cần thiết để giải quyết các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

 1. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ký đến khi thực hiện xong các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

Người ủy quyền

Tải văn bản


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

VĂN BẢN ĐỒNG Ý CHO ĐỒNG TÁC GIẢ

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ

 Kính gửi……………..

Tôi là: ……………..

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu: …………….. Do: …………….. Cấp ngày: ……………..

Là đồng tác giả với …………….. trong các tác phẩm sau đây: ……………………….

Tôi hoàn toàn đồng ý cho …………….. được đăng ký bảo hộ các tác phẩm trên.

Xác nhận của cơ quan

Đồng tác giả

(ký và ghi rõ họ tên)

Tải văn bản


Cục Bản quyền tác giả

Trụ sở: Số 33 Ngõ 294/2 Kim Mã, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38 234 304 ; Fax: 024.38 432 630; Email: cbqtg@hn.vnn.vn

Tại TP Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Điện thoại: 028. 39 308 086; Fax: 028. 39 308 087; Email: covhcm@vnn.vn

Tại TP Đà Nẵng: Số 58 Phan Chu Trinh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 023.63 606 967; Email: covdanang@vnn.vn