Hợp âm Phẩm ác hạnh

[C] Muôn loài chúng sinh, [G7] sanh tử luân [C] hồi
[F] Nghiệp lành nghiệp dữ, [Dm] hai thứ kéo [G] lôi
[C] Nhân nào quả nấy, [G] đục, trong, sáng, [Am] tối
Tu thân, khẩu, [D7] ý, trả vay kiếp [G7] người.

[C] Ác nghiệp đã gây, [G7] trốn đâu khỏi [C] lưới?
[F] Non cao, núi thẳm, [Dm] đáy nước, hang [G] sâu
[C] Trên thế gian này, [G] không đâu trốn [Am] được
Nghiệp xưa nay [F] tạo [G7] quả báo không [C] rời.

Thận [F] trọng những điều ác nhỏ chớ [C] khinh
Từng [F] giọt từng [Dm] giọt nước sẽ đầy [G] bình
Cũng đừng khinh [C] chê những [Em] điều lành [Am] nhỏ
Nghiệp báo tạo [D7] ra như bóng theo [G7] hình.

Kẻ [F] ác lầm mê, trôi vào địa [C] ngục
Người [F] hiền tích [Dm] thiện lên cõi chư [G] thiên
Niết Bàn tịch [C] diệt cho người thanh [Am] tịnh
Chứng quả vô [Dm] sanh, tam [G7] giới xa [C] lìa.

Bình luận

Translator >>