Đáp án Gửi niềm tin trao kỳ vọng Tuần 3 – CHÍNH XÁC

* Học sáng tác nhạc cho người mới
* Học Hòa âm phối khí trên Logic Pro X
* Học Sáng tác nhạc Pop Ballad
* Học Sản xuất âm nhạc trên máy tính
Nhập cụm từ CÂU HỎI để tìm kiếm ĐÁP ÁN nhanh:

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI TRỰC TUYẾN

“GỬI NIỀM TIN, TRAO KỲ VỌNG”

– TUẦN 3 –

Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đã chính thức khởi động từ ngày 13/11/2023. Sự kiện trực tuyến này không chỉ mang đến ý nghĩa lớn trong việc chào mừng Đại hội XIII của Công đoàn Việt Nam mà còn hỗ trợ mọi người hiểu rõ hơn về lịch sử các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam. Dưới đây là thông tin chi tiết về câu hỏi và gợi ý đáp án cho tuần 1 (từ 7 giờ ngày 13/11/2023 đến 23 giờ ngày 19/11/2023), tuần 2 (từ 7 giờ ngày 20/11/2023 đến 23 giờ ngày 26/11/2023), và tuần 3 (từ 7 giờ ngày 27/11/2023 đến 23 giờ ngày 04/12/2023). Mời bạn tham gia để trải nghiệm những điều thú vị và ý nghĩa nhất!

I. CÂU TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 – 03/12/2023
B. Từ 30/12 – 03/12/2023
C. Từ 29/12-03/12/2023

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại đâu?

A. Tại Thành phố Hồ Chí Minh
B. Tại Thành phố Đà Nẵng
C. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội
D. Tại Thành phố Hải Phòng

Câu 3. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự?

A. Có 989 đại biểu chính thức
B. Có 1.000 đại biều chính thức
C. Có 1.100 đại biểu chính thức

Câu 4. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.
B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuôi cung ứng toàn cầu.
C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 5. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đồi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.
B. “Đồi mới – Dân chủ – Đoàn kết — Trách nhiệm”.
C. “Dân chủ – Đồi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”.
D. “Đồi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”.

Câu 6. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đồi mới tô chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.
B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.
D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội.

Câu 7. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hội
B. Bầu Ban Chấp hành bằng biều quyết giơ tay
C. Sử dụng công nghệ trong chương trình nghệ thuật

Câu 8. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoản Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2023-2028 hệ thông công đoàn thực hiện bao nhiêu nhóm chỉ tiêu?

A. 01 nhóm chỉ tiêu
B. 02 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm và chí tiêu đến hết nhiệm kỳ)
C. 03 nhóm chỉ tiêu

Câu 9. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A.21,5%.
B.25.34%
C.22.7%.

Câu 10. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

A. Hơn 4.4 triệu đoàn viên.
B. Gân 4 triệu đoàn viên.
C. Hơn 3 triệu đoàn viên.

Câu 11. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

A. Hơn 76%.
B. Gần 70%.
C.75%.

Câu 12. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, sô cuộc ngừng việc tập thê của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 — 2018
B. Giám 55,3% số cuộc ngừng việc tập thê so với nhiệm kỳ 2013 — 2018
C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 — 2018

Câu 13. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023, có bao nhiêu đoàn viên công đoàn được hô trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái âm Công đoản??

A. Có 12 nghìn đoàn viên công đoàn
B. Có gần 14 nghìn đoàn viên công đoàn
C. Có 15 nghìn đoàn viên công đoàn

Câu 14. Tại Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, đên hệt năm 2021, có bao nhiêu doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 15 nghìn đông trở lên?

A. Có hơn 35 nghìn doanh nghiệp
B. Có 34 nghìn doanh nghiệp
C. Có 30 nghìn doanh nghiệp

Câu 15. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật?

A. Ít nhất 83%.
B. 75% trở lên.
C. 80% trở lên.
D. 90% trở lên.

Câu 16. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) sô vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hô trợ, tham gia tô tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu?

A. Có 70% trở lên
B. Có 80% trở lên
C. Có 90%
D. Phần đầu 90% trở lên

Câu 17. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn câp trên kiêm tra, giám sát tải chính?

A. Ít nhất 5%
B. Ít nhất 10%
C. Ít nhất 15 %

Câu 18. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chê dân chủ ở cơ sở.

A. Ít nhất 70%
B. Ít nhất 80%
C. Ít nhất 85 %

Câu 19. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp?

A. Ít nhất 10 đoàn viên ưu tú
B. Ít nhất 05 đoàn viên ưu tú
C. Ít nhất 03 đoàn viên ưu tú
D. Ít nhất 01 đoàn viên ưu tú

Câu 20. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu khâu đột phá?

A. 02 khâu đột phá
B. 03 khâu đột phá
C. 04 khâu đột phá

Câu 21. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành bao nhiêu chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023 —2028?

A. 03 chương trình, nghị quyết chuyên đề
B. 04 chương trình, nghị quyết chuyên đề
C. 05 chương trình, nghị quyết chuyên đề
D. 06 chương trình, nghị quyết chuyên đề

Câu 22. Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023, đội bóng của đơn vị nào sau đây dành giải vô địch?

A. Công đoàn Hải Phòng
B. Công đoàn Dầu khí
C. Công đoản Bình Dương

Câu 23. Nhiệm vụ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?

A. Đánh giá kêt quả thực hiện Nghị quyêt Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028;
B. Kiêm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tông Liên đoản Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII
C. Đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đồi, bồ sung).
D. Cả 3 thành tô trên đều đúng

Câu 24. Nhiệm kỳ 2018-2023, có bao nhiêu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, chúc Têt, động viên, tặng quả nhân dịp “Tết Sum vầy”?

A. Có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
B. Có 28 triêu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
C. Có 20 triêu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Câu 25. Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tô chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghệ cho bao nhiêu lượt người lao động?

A. 10 nghìn lượt
B. 15 nghìn lượt
C.35 nghìn lượt
D. Hơn 40 nghìn lượt người lao động.

Câu 26. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tông sô tiên là bao nhiêu nghìn tỷ đồng?

A. Gần 4 nghìn tỷ đồng
B. Gần 5 nghìn tỷ đồng
C. Gần 6 nghìn tỷ đồng

Câu 27. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở đạt tỷ lệ bao nhiêu phân trăm (%)?

A. 50,16% (tăng 3,76%)
B. 55%
C. 60%

II. CÂU TỰ LUẬN

Đồng chí hãy sáng tác 01 thông điệp có độ dài 500 chữ có ý nghĩa về tổ chức Công đoàn Việt Nam hoặc đề xuất ý tưởng, sáng kiến nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023-2028 của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Gợi ý:

🌟 Sự Sáng Tạo và Năng Động: Tương Lai Sáng Tạo của Tuổi Trẻ Việt Nam

Hãy cùng nhau, những người trẻ Việt Nam, truyền đạt sức mạnh của sự sáng tạo và tinh thần năng động qua Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII!

💡 Năng Động và Trách Nhiệm: Hành Trình Tự Hào của Tuổi Trẻ

Chúng ta là động lực cho đất nước, xây dựng một Việt Nam độc lập, mạnh mẽ và công bằng, giữ vững trách nhiệm và tinh thần năng động. Đoàn là nguồn động viên, lan tỏa giá trị thực tế trong cộng đồng, tạo nên cộng đồng trẻ mạnh mẽ và tự hào!

🚀 Sự Sáng Tạo và Hoạt Động: Hình Thành Tương Lai Mới

Tin rằng sau Đại hội, Ban Chấp hành sẽ mang đến nhiều hoạt động mới, đánh thức sự xung kích và sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc Đại hội đạt được thành công rực rỡ!

🤝 Sức Mạnh Cộng Đồng: Nguồn Cảm Hứng cho Đoàn Viên và Thanh Niên

Đại hội lần thứ XIII sẽ vượt qua những thách thức của tuổi trẻ. Sử dụng tích cực vai trò của Đoàn trong tổ chức chương trình và hoạt động, kích thích tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên. Như vậy, chúng ta có cơ hội để rèn luyện và trưởng thành hơn.

🌱 Môi Trường Phát Triển: Hình Thành Tương Lai của Chúng Ta

Đại hội là dịp để Đoàn tiếp tục đầu tư vào nhiều phong trào và chương trình thiết thực, tạo môi trường cho sự học tập, rèn luyện và phát triển của tuổi trẻ.

🌐 Chuyển Đổi Số và Ứng Dụng Công Nghệ: Tương Lai Kết Nối

Hy vọng Đoàn sẽ thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để kết nối thanh niên với Đoàn và các hoạt động. Điều này sẽ tạo ra một cộng đồng đoàn kết và sáng tạo hơn.

Go to Top

Câu 1. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra vào thời gian nào?

A. Từ ngày 01 – 03/12/2023
B. Từ 30/12 – 03/12/2023
C. Từ 29/12-03/12/2023

Câu 2. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra tại đâu?

A. Tại Thành phố Hồ Chí Minh
B. Tại Thành phố Đà Nẵng
C. Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, TP. Hà Nội
D. Tại Thành phố Hải Phòng

Câu 3. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 có bao nhiêu đại biểu chính thức tham dự?

A. Có 989 đại biểu chính thức
B. Có 1.000 đại biều chính thức
C. Có 1.100 đại biểu chính thức

Câu 4. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra trong bối cảnh như thế nào?

A. Tình hình thế giới, khu vực có những diễn biến nhanh, phức tạp hơn so với dự báo.
B. Đại dịch Covid-19 bùng phát gây nên sự đứt gãy của chuôi cung ứng toàn cầu.
C. Tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
D. Cả 3 phương án trên đều đúng.

Câu 5. Phương châm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. “Đồi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.
B. “Đồi mới – Dân chủ – Đoàn kết — Trách nhiệm”.
C. “Dân chủ – Đồi mới – Đoàn kết – Sáng tạo”.
D. “Đồi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Khát vọng – Phát triển”.

Câu 6. Chủ đề báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Đồi mới tô chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.
B. Tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
C. Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước.
D. Ba mệnh đề trên cấu thành mục tiêu chung của Đại hội.

Câu 7. Một trong những điểm mới về nội dung của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

A. Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề trước Đại hội
B. Bầu Ban Chấp hành bằng biều quyết giơ tay
C. Sử dụng công nghệ trong chương trình nghệ thuật

Câu 8. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoản Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2023-2028 hệ thông công đoàn thực hiện bao nhiêu nhóm chỉ tiêu?

A. 01 nhóm chỉ tiêu
B. 02 nhóm chỉ tiêu (chỉ tiêu hàng năm và chí tiêu đến hết nhiệm kỳ)
C. 03 nhóm chỉ tiêu

Câu 9. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?

A.21,5%.
B.25.34%
C.22.7%.

Câu 10. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức công đoàn đã kết nạp mới được bao nhiêu triệu đoàn viên công đoàn?

A. Hơn 4.4 triệu đoàn viên.
B. Gân 4 triệu đoàn viên.
C. Hơn 3 triệu đoàn viên.

Câu 11. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ kinh phí công đoàn cơ sở được sử dụng được lên bao nhiêu phần trăm?

A. Hơn 76%.
B. Gần 70%.
C.75%.

Câu 12. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, sô cuộc ngừng việc tập thê của công nhân nhiệm kỳ 2018-2023 giảm bao nhiêu % so với nhiệm kỳ 2013-2018?

A. Giảm 60% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 — 2018
B. Giám 55,3% số cuộc ngừng việc tập thê so với nhiệm kỳ 2013 — 2018
C. Giảm 40% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 — 2018

Câu 13. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, nhiệm kỳ 2018 – 2023, có bao nhiêu đoàn viên công đoàn được hô trợ xây dựng, sửa chữa nhà từ Chương trình “Mái âm Công đoản??

A. Có 12 nghìn đoàn viên công đoàn
B. Có gần 14 nghìn đoàn viên công đoàn
C. Có 15 nghìn đoàn viên công đoàn

Câu 14. Tại Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, đên hệt năm 2021, có bao nhiêu doanh nghiệp thực hiện giá trị bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 15 nghìn đông trở lên?

A. Có hơn 35 nghìn doanh nghiệp
B. Có 34 nghìn doanh nghiệp
C. Có 30 nghìn doanh nghiệp

Câu 15. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật?

A. Ít nhất 83%.
B. 75% trở lên.
C. 80% trở lên.
D. 90% trở lên.

Câu 16. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu phấn đấu đến hết nhiệm kỳ có bao nhiêu phần trăm (%) sô vụ việc về lao động khởi kiện tại tòa án được công đoàn hô trợ, tham gia tô tụng bảo vệ khi đoàn viên có yêu cầu?

A. Có 70% trở lên
B. Có 80% trở lên
C. Có 90%
D. Phần đầu 90% trở lên

Câu 17. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp được công đoàn câp trên kiêm tra, giám sát tải chính?

A. Ít nhất 5%
B. Ít nhất 10%
C. Ít nhất 15 %

Câu 18. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm có bao nhiêu phần trăm (%) công đoàn cơ sở doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chê dân chủ ở cơ sở.

A. Ít nhất 70%
B. Ít nhất 80%
C. Ít nhất 85 %

Câu 19. Nhiệm kỳ 2023-2028, chỉ tiêu hàng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất bao nhiêu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp?

A. Ít nhất 10 đoàn viên ưu tú
B. Ít nhất 05 đoàn viên ưu tú
C. Ít nhất 03 đoàn viên ưu tú
D. Ít nhất 01 đoàn viên ưu tú

Câu 20. Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đề ra bao nhiêu khâu đột phá?

A. 02 khâu đột phá
B. 03 khâu đột phá
C. 04 khâu đột phá

Câu 21. Theo Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam ngày 20/11/2023, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ ban hành bao nhiêu chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023 —2028?

A. 03 chương trình, nghị quyết chuyên đề
B. 04 chương trình, nghị quyết chuyên đề
C. 05 chương trình, nghị quyết chuyên đề
D. 06 chương trình, nghị quyết chuyên đề

Câu 22. Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2023, đội bóng của đơn vị nào sau đây dành giải vô địch?

A. Công đoàn Hải Phòng
B. Công đoàn Dầu khí
C. Công đoản Bình Dương

Câu 23. Nhiệm vụ của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 là gì?

A. Đánh giá kêt quả thực hiện Nghị quyêt Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028;
B. Kiêm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tông Liên đoản Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII
C. Đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đồi, bồ sung).
D. Cả 3 thành tô trên đều đúng

Câu 24. Nhiệm kỳ 2018-2023, có bao nhiêu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, chúc Têt, động viên, tặng quả nhân dịp “Tết Sum vầy”?

A. Có hơn 30 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
B. Có 28 triêu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn
C. Có 20 triêu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Câu 25. Nhiệm kỳ 2018-2023, hệ thống các cơ sở đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của tô chức Công đoàn bình quân hàng năm đào tạo, dạy nghệ cho bao nhiêu lượt người lao động?

A. 10 nghìn lượt
B. 15 nghìn lượt
C.35 nghìn lượt
D. Hơn 40 nghìn lượt người lao động.

Câu 26. Nhiệm kỳ 2018-2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã ban hành các gói hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 với tông sô tiên là bao nhiêu nghìn tỷ đồng?

A. Gần 4 nghìn tỷ đồng
B. Gần 5 nghìn tỷ đồng
C. Gần 6 nghìn tỷ đồng

Câu 27. Nhiệm kỳ 2018-2023, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn cơ sở đạt tỷ lệ bao nhiêu phân trăm (%)?

A. 50,16% (tăng 3,76%)
B. 55%
C. 60%

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận