Thumbnail Youtube

Thumbnail Youtube

Hướng dẫn Bạn cần lấy thumbnail của bất kỳ video nào của Youtube. Vui lòng Copy đường dẫn video cần lấy thumbnail và dán vào ô bên dưới. Ví dụ: https://www.youtube.com/watch?v=jEkNBiT97ro Dán vào ô bên dưới ⇓