Thiếu nhi tuyên truyền giới thiệu và kể chuyện sách 2020

Đơn vị Cầu Quan


Đơn vị Hiếu Trung


Đơn vị Hiếu Tử


Đơn vị Hùng Hòa


Đơn vị Long Thới


Đơn vị Ngãi Hùng


Đơn vị Phú Cần


Đơn vị Tân Hòa


Đơn vị Tân Hùng


Đơn vị Tập Ngãi


Đơn vị Tiểu Cần

Tải Video các đơn vị tại đây

Bình luận

Translator >>