Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Nghĩ về cô giáo em


Lyrics:

Mỗi lúc em ra vườn nâng chồi non em hỏi?
Chồi lớn lên từ đâu? Chồi rằng nhờ ánh sáng.
Ra sông em mới hỏi? Sông lớn từ đâu về?
Từ suối nguồn chảy ra. Sông trả lời với em.

Cô là người gieo ánh sáng. Cho chồi em xanh tươi.
Cô là người khơi suối nước. Cho sông em lớn trôi.
Cô là người gieo ánh sáng. Cho chồi em xanh tươi.
Cô là người khơi suối nước. Cho sông em lớn trôi

Mỗi lúc em ra vườn nâng chồi non em hỏi?
Chồi lớn lên từ đâu? Chồi rằng nhờ ánh sáng.
Ra sông em mới hỏi? Sông lớn từ đâu về?
Từ suối nguồn chảy ra. Sông trả lời với em.

Cô là người gieo ánh sáng. Cho chồi em xanh tươi.
Cô là người khơi suối nước. Cho sông em lớn trôi.
Cô là người gieo ánh sáng. Cho chồi em xanh tươi.
Cô là người khơi suối nước. Cho sông em lớn trôi

Bình luận