Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Lý dĩa bánh bò


Lyrics:

Hai tay bưng dĩa í a bánh bò.
Giấu cha giấu mẹ chân đi khe né tối trời sợ té lén đem cho trò i i i i i trò là trò đi thi i i i trò trò tình tính tang tang là trò là trò đi thi i i i.

Bình luận