Phối nhạc beat chuyên nghiệp

Beat Hò ba lý


Lyrics:

Ba lí tang tình mà nghe ta hò ba lí tình tang ba lí tình tang.

Trèo lên trên rẫy khoai lang.

Ba lí tang tình mà nghe, ta hò ba lí tình tang ba lí tang tình.

Che tre mà đan sịa (là một dụng cụ đan bằng tre, nứa gần giống như nong, nia của nông dân đồng bằng Bắc Bộ) là hố, cho nàng phơi khoai, khoai hố khoai là hố hò khoan.

Che tre mà đan sịa (là một dụng cụ đan bằng tre, nứa gần giống như nong, nia của nông dân đồng bằng Bắc Bộ)

Bình luận